null 24.8.2018 Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista

Artikkeli – Maaseutuympäristö

24.8.2018 Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista

24.8.2018

MTK Pohjois-Suomi ry, Matti Tyhtilä
LAUSUNTO 2018
24.08.2018

Ympäristöministeriö

LAUSUNTOPALVELU.FI

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI
ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA. LAUSUNTOPYYNNÖN DIAARINUMERO: VN/1814/2018.

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

Maatalous tarvitsee säilyäkseen investointeja. EU:n laajuinen maatalouspolitiikka ohjaa
suomalaisia kotieläintiloja entistä isompiin yksiköihin. Jotta edellytykset kannattavaan
maataloustuotantoon säilytetään, tulee lupamenettelyjen osaltaan tukea ja mahdollistaa
kehitystä. Kun lupamenettely on nykyistä nopeampaa ja sujuvampaa, se osaltaan
edesauttaa uusien ja ympäristöystävällisempien eläinsuojien rakentamista.

Asetuksen soveltamisala (1 §)
-
Asetuksen tarkoitus (2 §)
-
Määritelmät (3 §)

Lainaus asetustekstistä: …vastaavia kiinteistöjä sekä leikki- ja urheilukenttiä,
virkistysalueita ja muita vastaavia häiriölle alttiita kohteita, jossa haju saattaa aiheuttaa
ihmisille viihtyvyys- ja terveyshaittaa.
Mitä tällä määritelmällä tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Kirjaus on epäselvä ja jättää liikaa
tulkinnanvaraisuutta. Vaikuttaako esimerkiksi kunnan pururata kotieläinrakennuksen
vähimmäisetäisyysvaatimukseen? Tämä kohta tulee kirjata selkeämmin.

Vähimmäisetäisyydet (4 §)

Tuotantoeläinrakennus-investoinnissa usein käytetään hyväksi olemassa olevaa
eläinsuojaa. Esimerkiksi maitotilalla muutetaan vanha lypsykarjanavetta nuorkarjan
pitopaikaksi. Eli usein uusi eläinsuoja rakennetaan käytössä olevan rinnalle ja näin voidaan
paremmin käyttää vanhat rakennukset hyväksi ja näin säästetään rakennuskustannuksissa.
Taulukkoon kirjatut ehdottomat määräetäisyydet tekevät laajennusinvestoinnit monella
paikkaa mahdottomaksi, vaikka todellista haitankärsijää kuvatussa tilanteessa välttämättä
ole. Jos haitankärsijää ei ole, vähimmäisetäisyyksiä ei tarvitse noudattaa. Ehdotamme
esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä lyhyempiä etäisyyksiä.

Etälantaloita on laajasti käytössä karjavaltaisilla alueilla. Nämä vähentävät ajomääriä
kasvukaudella ja tasaavat työhuippuja tilojen arjessa. Etälantaloiden hajuhaitat ovat
eläinsuojaa pienemmät ja tämän vuoksi etäisyysvaatimukset voivat olla esitettyjä
lyhyempiä.

Haju- ja ilmapäästöt (5 §)
-
Lannan hyödyntäminen (6 §)
-
Jätevesien käsittely (7 §)
-
Jätteiden ja kuolleiden eläinten käsittely (8 §)
-
Toiminnan seuranta ja raportointi (9 §)
-
Voimaantulo (10 §)
-
Liite 1, eläinsuojien vähimmäisetäisyystaulukot. Pyydämme antamaan palautetta erityisesti siitä,
poikkeavatko ehdotetut etäisyysvaatimukset nykykäytännöstä ja miten ehdotetut etäisyydet
vaikuttaisivat toiminnassa olevien eläinsuojien edellytyksiin laajentaa toimintaansa.

Jos haitankärsijää ei ole, vähimmäisetäisyyksiä ei tarvitse noudattaa. Ehdotamme esitettyjä
vähimmäisetäisyyksiä lyhyempiä etäisyyksiä.

Liite 2, eläinmäärään perustuva lannan levitysalan tarve
-

 

MTK Pohjois-Suomi ry

Jari Ahlholm                                                                  Matti Tyhtilä
Puheenjohtaja                                                              Toiminnanjohtaja