null 30.8.2018 Lausunto Kainuun maakuntakaavaan 2030

Artikkeli – Maankäyttö

30.8.2018 Lausunto Kainuun maakuntakaavaan 2030

30.8.2018

MTK Pohjois-Suomi ry, Matti Tyhtilä


LAUSUNTO 2018
30.08.2018

Kainuun Liitto
kainuunliitto(at)kainuu.fi

LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN 2030 KAAVALUONNOKSESTA

Yleiset kommentit kaavaluonnoksesta

MTK arvostaa maakuntakaavan taloudellisissa vaikutuksissa esitettyä tavoitetta
luoda hyvät mahdollisuudet luonnonvara-alojen kehitykselle. Tämä on tärkeää
maatalouden kannattavuuden, jatkuvuuden ja omavaraisuuden varmistamiseksi.
Maa- ja metsätalouden kautta maaseudun asutus ja maaseutumaisema säilyy
(vaikutusten arviointi maankäyttöluokittain).

Maakuntakaavan tulee olla mahdollistava ja riittävästi maaseutuyritysten ja
maatalouden erityistarpeet huomioon ottava. Maatalouden rakennemuutoksessa
kriittisessä asemassa on peltojen viljelykelpoisuuden säilyminen ja tilusrakenteen
kehittyminen suurempien peruslohkojen suuntaan. Tilusjärjestely parantaa
maatalouden kilpailukykyä ja tuo kustannussäästöjä pitkälle tulevaisuuteen. On
tärkeää huomioida suurten kaavavaikutusten vaikuttavuus lohkorakenteen
parantumiselle ja säilymiselle.

Vaikutusten arvioinnissa otetaan kantaa tiestön merkitykseen elinkeinojen toiminnan
kehittymiselle (maa- ja metsätalous, matkailu, kaivostoiminta). On hyvä, että tiestön
kunnon ylläpitäminen suunnitelmallisesti nähdään maakuntakaavassa tärkeänä.
Liiallista korjausvelkaa tiestön hoidossa ei saa päästää syntymään. Vaihtelevat
sääolosuhteet pakottavat huolehtimaan nykyistä enemmän tieverkon kunnosta, jotta
alueen yrityksillä on edellytyksiä toimia.

Kainuun maakunta kuuluu osittain poronhoitoalueeseen. Korostamme porotalouden
ja maatalouden rinnakkaiselon tarpeellisuutta osana maaseudun elinvoimaisuutta.
Eloporomääriä määriteltäessä paliskunnissa on huomioitava riittävät resurssit
porojen paimentamiseen. Poronhoitolaissa määritelty laidunnusoikeus ei mahdollista
poronhoitolain rikkomista. Porotalouden tarpeet ja toimintaedellytykset eivät voi
loukata maanomistajan omaisuuden suojaa. Erotusaitoja, kuljetusreittejä, kevät- ja
kesälaidunalueita, talviruokinta-alueita ja porojen kokoamisalueita ei saa ulottaa liian
lähelle viljelysmaita, asutusta tai liikenneväyliä.
 

MTK Pohjois-Suomi ry


Jari Ahlholm                                                                      Matti Tyhtilä
Puheenjohtaja                                                                 Toiminnanjohtaja