null Maaseutunuorten aloite; tuotantoeläintilojen terveydenhuollonseurantajärjestelmiin liittyminen lakisääteiseksi tiloille

Ajankohtaista

Maaseutunuorten aloite; tuotantoeläintilojen terveydenhuollonseurantajärjestelmiin liittyminen lakisääteiseksi tiloille

25.2.2021

Seuraava aloite tehtiin ja jätettiin 16.2.2020 MTK:n maaseutunuorten valiokunnalle:

TUOTANTOELÄINTILOJEN TERVEYDENHUOLLONSEURANTAJÄRJESTELMIIN LIITTYMINEN LAKISÄÄTEISEKSI TILOILLE

Suomalaisen elintarviketalouden laatuketju perustuu tilan tuottamaan laatuun ja sen dokumentointiin. Laadun perustan muodostavat lakisääteiset asiat, jotka koskevat lääkityksiä ja eläinten olosuhteita. Kansalliset lakitason ylittävät laatutekijät perustuvat perinteisiin suomalaisiin toimintatapoihin koskien lääkejäämä- ja tautihallintaa, maidon ja lihan teknistä ja mielikuvalaatua sekä tilan ja eläinlääkärin terveydenhuoltotoimintaa. Eri terveydenhuoltojärjestelmien yhtenä tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa.

Valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma on tätä nykyä olemassa kahdelle eläinlajille: naudoille ja sioille. Kumpikin ohjelma on rakennettu laajapohjaisella Eläinten terveydenhuollon, ETU:n, yhteistyöllä. Ruokavirasto ja Eläinten terveys ETT ry ovat ETU:n vetovastuulliset osapuolet. Eläinten terveys ETT ry hallinnoi sekä nautojen että sikojen valtakunnallista terveydenhuolto-ohjelmaa. Kummallakin ohjelmalla on oma terveydenhuoltorekisterinsä. Nautojen rekisterin nimi on Naseva ja sikojen Sikava. Rekisteriin kuulumiseksi viljelijällä tulee olla eläinlääkärin kanssa määrämuotoinen terveydenhuoltosopimus, jonka nojalla tilalle tehdään tuotantosuunnasta riippuen yksi tai useampia terveydenhuoltokäyntejä vuosittain. Käynnit kirjataan rekisteriin. Sikatiloista yli 90 % ja nautatiloista noin 60 % kuuluu valtakunnalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan.

Viime aikoina eri viranomaisten suorittamista tuotantoeläintilojen valvontakäynneistä ja niissä valvontaeläinlääkärin tekemistä päätöksistä on noussut MTK Pohjois-Suomen alueella julkisuuteen muutamia tapauksia. Näiden kohdalla taustalta löytyy pitkäaikainen valvontaprosessi, joka on saattanut kestää useita vuosia ja sisältää tapauksen käsittelyä myös eri oikeusasteissa. Lopputulemana näissä tapauksissa viranomaisen päätöksellä tilan eläimet on eläinsuojelulain 44 §:n perusteella lopetettu tai toimitettu teurastamolle. Pykälän 44 toimeenpano on aiheuttanut kärsimystä kyseessä oleville tilan eläimille ja yrittäjäperheille sekä herättänyt runsaasti kysymyksiä viranomaisten toiminnan oikeellisuudesta muiden alalla toimivien keskuudessa.

Kyseisten tilanteiden ennaltaehkäiseminen olisi tärkeää. MTK Pohjois-Suomen maaseutunuorten valiokunta esittää, että tuotantoeläinten eri terveydenhuoltojärjestelmiin liittyminen määriteltäisiin tiloille lakisääteiseksi toimenpiteeksi. Näin toimien jokainen tuotantoeläimiä pitävä tila saisi eläinlääkärin käymään tilalla tekemässä järjestelmään liittyvän tarkastuskäynnin vähintään kerran vuodessa. Tämän säännöllisen toiminnan myötä tiloilla mahdollisesti eri syistä esiintyvät laiminlyönnit eläinten hyvinvoinnissa eivät pääsisi etenemään liian pitkälle ja tilanne saataisiin korjattua lievemmillä toimenpiteillä kuin mitä se pitkittyessään aina vaatii. Tästä hyötyisi sekä yrittäjä että valvonnan kokonaisuus.

MTK-Pohjois-Suomen maaseutunuorten valiokunta

TOPI PUURUNEN                                           SIRPA LAITINEN

Topi Puurunen                                               Sirpa Laitinen

puheenjohtaja                                                sihteeri