Takaisin MTK Pohjois-Suomen vuoden 2023 syyskokouksen tiedote

Uutinen

MTK Pohjois-Suomen vuoden 2023 syyskokouksen tiedote

29.11.2023

RUOKAKETJUN ON PYSTYTTÄVÄ MUOKKAAMAAN TOIMINTAANSA TILANTEIDEN MUUTTUESSA,

MYÖS KRIISIN ISKIESSÄ

 

MTK Pohjois-Suomen syyskokous pidettiin ti 28.11. Oulunsalossa ja kokouksen alussa oli ajankohtainen Varautumis- ja huoltovarmuus-seminaari. Seminaarin alustajina toimivat Markus Lassheikki MTK keskusliitosta aiheella elintarvikeketjun turvaaminen ja huoltovarmuus mahdollisissa kriiseissä. Valmiuspäällikkö Tapani Rossi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoili mihin kaikkeen viranomaistoimissa on varauduttu ja mitkä ovat tilatason vaikutukset. Maaseutujohtaja Pasi Liikanen Pyhäjärven kaupungilta avasi aihetta - Kuntataso varautumissuunnitelmien toteuttajana.

Markus Lassheikki korosti, että ruoka on osa kokonaisturvallisuutta ja puhutaan elintärkeistä toiminnoista, jotka on toimittava kaikissa olosuhteissa. Kansainvälisesti ainutlaatuisen alkutuotantopoolin tavoitteena on turvata riittävä määrällinen, laadullinen sekä elintarviketurvallinen maataloustuotanto vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa osana elintarvikehuoltosektorin toimintaa.

Tapani Rossi toi esiin, että valmiuslain kokonaisuudistus on meneillään ja kuinka koronapandemia opetti kiinnittämään huomioita erilaisiin asioihin. Maakunnallisesti on tehty riskiarvioita ja nostoja tärkeistä asioista. Viranomaisten tulee varmistaa ja tukea, että käytännön huoltovarmuus toimii. Meneillään on maatalouden kalustovaraamisen kehittäminen, jolla mahdollistetaan maataloustraktoreiden ja työkoneiden käytettävyys kaikissa tilanteissa. Tilatasolla varautumisessa tärkeää on riittävien tuotantopanosten saatavuus sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. Riittävä kannattavuus turvaa huoltovarmuutta.

Pasi Liikanen toi esille huolen tilojen määrän vähenemisestä ja sen vaikutuksesta huoltovarmuuteen. Suomen EU-aikana voimakkaasti kasvanut elintarvikkeiden tuonti herättää kysymyksen, ollaanko Suomessa liian riippuvaisia elintarviketuonnista huoltovarmuusmielessä. Paikallisessa maataloushallinnossa tehdään esitykset erityisen ammatin harjoittajien varaamisesta asevelvollisuuslain 89 §:n mukaan ja maataloustuotannon valmiussuunnitelma liitteineen on kunnan valmiussuunnitelman liiteosana.

Käydyssä keskustelussa nousi esille alemman tieverkon heikko kunto ja sen vaikutukset alkutuotantoon ja työvoiman saantiin sekä päivittäiseen elämään. Elintarviketuonnin voimakas kasvu keskustelutti sekä esitettiin kysymys, olisiko Suomen mahdollista tuottaa elintarvikkeita muualle Eurooppaan, mikäli jokin osa Euroopasta ei pystyisi tuottamaan syystä tai toisesta ruokaa. Yhtenä keinona tilojen motivointina varautumista kohtaan esitettiin järjestettyjä kursseja VAP-tiloille, jotta mahdollisissa kriisitilanteissa osattaisiin toimia oikein.


Kokouksen aluksi huomioitiin liiton pitkäaikaista järjestöagrologia Sirpa Laitista hänen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

Kokouksen yleiskeskustelussa tuotiin voimakkaasti esille Suomessa vallitseva epäoikeudenmukainen petopolitiikka ja etenkin susien aiheuttamat vahingot kotieläimille ja koirille. Maksetut petovahinkokorvaukset eivät kata menetyksiä nautojen ja lampaiden osalta. Lisäksi raadelluiden eläinten hävittämisestä tulee kustannuksia, jotka jäävät tilallisten maksettaviksi. MTK Sotkamon aloite johtokunnalle maataloustukien suuntaamisesta aktiivisessa ruoantuotannossa olevalle tuotannolle luettiin ja johtokunnan vastauksessa todettiin, että tätä työtä me teemme koko ajan, mutta nykyiseen CAP:iin on vaikea saada muutoksia. Sen sijaan tulevaan ohjelmaan on mahdollista saada erilaisia painotuksia. Keskusteltiin metsäpeurojen ja porojen aiheuttamista vahingoista viljelyksille ja metsänhoidolle sekä MTK:n vaikuttamistoimista näihin asioihin. Tuotiin esille, kuinka maataloustukien ostovoima on huvennut, koska niitä ei ole sidottu indeksiin ja vaadittiin MTK:ta laatimaan tiekartta, miten pelastetaan suomalainen ruoantuotanto.

MTK Pohjois-Suomen uusi järjestöasiantuntija Miia Narkaus esittäytyi. Johtokunnan vaalissa valittiin uutena Jaakko Tervakangas MTK Rannikosta, luopuneen Tuomo Tammisen tilalle. Johtokunnassa valittiin jatkamaan Timo J Korhonen MTK Sotkamosta sekä Elina Junttila MTK Nivalasta. Valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä jatkamaan valittiin Sauli Joensuu MTK Rannikosta, varajäseniksi valittiin Petteri Heikkinen MTK Oulunseudusta ja Elina Junttila MTK Nivalasta.

 Jari Ahlholm

Kenttäpäällikkö (sij.), Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

Toimipaikka Kajaanin toimisto.

+358 50 3398 150, jari.t.ahlholm@mtk.fi

Huoltovarmuusseminaarin tallenne: